O projektu
»Akademija za
kombinirano učenje«

Učitelji se soočajo z izzivom zagotavljanja kakovostnega poučevanja v tradicionalnih oblikah in na daljavo. Od njih pričakujemo, da bodo svoje metode dela in didaktične pristope prilagodili tako, da bodo dijake pripravili na izzive 21. stoletja.

Za to potrebujejo ustrezno vsebinsko, didaktično in digitalno podporo, sodoben učni model in digitalna orodja ter platforme.

Z razvojem interaktivnih učnih vsebin ter vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja, projekt naslavlja potrebo razvoja novih praks poučevanja in učenja za delo, nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning-AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si in www.norwaygrants.org.

Nosilec projekta je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Namenjen je krepitvi človeških virov.

Preberite več

Izziv za učitelje je, kako ustvariti, uporabiti in prenesti dobre prakse v lastno okolje, kjer so velikokrat omejeni z neustreznimi digitalnimi kompetencami in pomanjkanjem učnih modelov. V projektu želimo povezati učitelje z deležniki znotraj (vključno z norveškimi učitelji) in zunaj izobraževalnega sistema, z namenom izmenjave znanja in dobrih praks na področju pospeševanja in razvoja spretnosti in kompetenc tako učiteljev samih, kot tudi dijakov srednjega strokovnega izobraževanja.

Omenjeni izzivi zahtevajo drugačen način poučevanja in drugače strukturirana gradiva, ki jih pri poučevanju potrebujejo učitelj, pri učenju pa dijaki. Razvita in nadgrajena e-gradiva v tem projektu, metode dela in novo pridobljene digitalne in didaktične kompetence, bodo uporabne tudi na drugih ravneh izobraževanja in tudi drugih strokovnih področjih, na primer v gradbeništvu, energetiki, mehatroniki ….

Cilj

Glavni cilj projekta je vzpostavitev digitalnega učnega okolja na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva, vključno z mednarodnim povezovanjem, z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

 

Temelj okolja predstavlja kombiniran učni model, ki za svojo izvedbo učinkovito izkorišča digitalno učno platformo ter digitalna orodja.

 

Več o ključnih ciljih projekta

 

 • Razviti kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča hibridno poučevanje in učenje in možnost implementacije tudi v višje šole.
 • Specifični cilj projekta je usposabljanje in dvig kompetenc učiteljev v srednjem strokovnem izobraževanju za 21. stoletje, pri čemer prvenstveno naslavlja učenje učenja, reševanje problemov, kritično mišljenje, iniciativnost in podjetnost. Pridobljene kompetence bodo učitelji uporabili pri implementaciji učnega modela v »razredu«.
 • Usposabljanje multiplikatorjev/mentorjev, ki bodo znanje prenašali na nove učitelje
 • Usposabljanje dijakov za lažjo uporabo sodobnih načinov učenja
 • Vzpostavljena bodo partnerstva med izobraževalnimi in drugimi institucijami (gospodarstvo, industrija, izobraževalne in raziskovalne institucije).
 • Širjenje dobrih praks s pomočjo projektnega partnerja iz Norveške v Slovenski prostor.
 • Prenašanje rezultatov še na druga strokovna področja.
 • Prispevati k večji motivaciji žensk za vključevanje v tehnične poklice.

 

pričakovani REZULTATI

 • Razvit kombiniran učni model za digitalno poučevanje in nadgrajena digitalna platforma za podporo izvedbe ter rabo digitalnih orodij.
 • Razvita interaktivna učna gradiva (priročnik za učitelje, učbeniki za dijake).
 • Vzpostavljena mreža institucionalnih partnerjev.
 • Usposobljeni učitelji in multiplikatorji.
 • Izvedena pilotna implementacija in aktivnosti vzajemnega učenja, v 6 šolskih centrih v Sloveniji.
 • Razvitih 7 intelektualnih učinkov (5 učnih gradiv za dijake in 2 priročnika za učitelje).
 • Modularna zasnova platforme, ki bo omogočala ponovno uporabo vsebin tako v okviru srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) strojništvo, kot tudi na drugih strokovnih področjih in programih izobraževanja.
 • Zmožnost nadgradnje digitalne platforme z novimi funkcionalnimi pristopi.
 • Izvedenih 9 aktivnosti vzajemnega učenja (6 usposabljanj in 3 aktivnosti vzajemnega učenja).
 • Izvedena promocija projekta preko okroglih miz, konferenc, digitalnih medijev, posebne spletne strani. Objav informacij v različnih medijih. Informiranje o financerjih projekta.
 • Izmenjava dobrih praks, tudi s prenosom znanj iz norveškega izobraževalnega sistema v slovenski prostor (rezultat študijskega obiska na Norveškem).
 • Izvedena analiza gradiva z vidika učinkovitosti metod.

VIDEO VSEBINE

V času projekta Akademija za kombinirano učenje smo razvili e-gradiva in razložili njihovo uporabo tako učiteljem kot učencem. Učni model smo implementirali v realnem okolju in ga nato še prilagodili glede na povratne informacije.

Gradiva     
Uporaba
Usposabljanje    

Partnerji

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani bo vodila vzpostavljanje partnerstva med različnimi organizacijami in izvedbo analize potreb po znanjih in spretnostih učiteljev v strokovnem izobraževanju. Sodelovala bo pri pripravi strokovnih vsebin za interaktivna učna gradiva.
Center RS za poklicno izobraževanje bo sodeloval pri vzpostavljanju partnerstva med različnimi organizacijami in izvedbi analize potreb po znanjih in spretnostih učiteljev v strokovnem izobraževanju, prav tako pa tudi pri pripravi strokovnih vsebin za interaktivna učna gradiva.
Založba Rokus Klett je nosilec projekta in bo upravljala projekt. Vodila bo tudi razvoj kombiniranega učnega modela in nadgradnjo digitalne platforme za izvajanje digitalnega poučevanja. Koordinirala bo pripravo strokovnih vsebin za učna gradiva za dijake in priročnike za učitelje.
Šolski center Novo mesto bo sodeloval pri vzpostavljanju partnerstva med različnimi organizacijami in izvedbi analize potreb po znanjih in spretnostih učiteljev v strokovnem izobraževanju, prav tako pa tudi pri pripravi strokovnih vsebin za interaktivna učna gradiva.
Založba Gyldendale bo vodila izmenjavo dobrih praks in izkušenj v srednjem strokovnem izobraževanju v Kraljevini Norveški ter izvedla študijski obisk na Norveškem. Sodelovala bo pri zasnovi kombiniranega učnega modela in pri pripravi strokovnih vsebin za interaktivna učna gradiva.
CPU bo vodil spletno in neposredno obveščanje o rezultatih projekta in izvedel strokovno konferenco ter razvil promocijska gradiva. Vodil bo pilotne implementacije in koordiniral aktivnosti usposabljanja ter izvajanja učnega modela v šolskih centrih.